Stillingskategorier

En oversikt over stillingskategorier som brukes i kirkens undervisningstjeneste.

Kirken har alltid undervist! Både ved de ansatte, men også ved at skole og organisasjoner har tatt ansvar for kirkens opplæring.

Kateket
Menighetens undervisningsleder. Det vigsles til kateket og kirkemøtet har vedtatt tjenesteordning med kompetansekrav for denne stillingskategorien. Til stilling som kateket kreves mastergrad her finnes flere alternative studier på flere utdanningssteder som fører fram til kvalifikasjon. (fram til 2003 var kravet 4 årig utdanning med definert innhold) Det vigsles til kateket tjeneste og biskop godkjenner og gjennomfører vigsling til tjeneste.

Menighetpedagog
På 1990 tallet ble flere ansatt som menighetpedagog. Fram til 2010 var det ingen kvalifikasjonskrav knyttet til disse stillingene. I 2010 ble det ved tariffforhandlingen fastsatt at for å benytte tittelen menighetpedagog må den tilsatte ha minimum 30 studiepoeng pedagogikk og minimum 30 studiepoeng kristendom /teologi. For de som ikke tilfredsstilte dette kravet ble stillingen omgjort til menighetsarbeider.

Menighetsarbeider
Arbeider innen kirkelig undervisningstjeneste. Til disse stillingene er det ikke fastsatt sentrale kompetansekrav.

Mange stillinger benytter fortsatt andre titler. Men både kirkerådet, KA og KUFO har uttrykt at dette ikke er ønskelig. Kirken er landsdekkende og det er behov for forutsigbarhet og struktur som sikrer at det utvikles et mest mulig enhetlig arbeidsmarked.

I tillegg til de stillinger som er definert som stillingskategorier innen kirkelig undervisning omfatter kirkelig undervisning også arbeidet som drives av de andre stillingene og tjenesten i kirken. Ikke minst drives mye undervisning gjennom prestetjenesten, Men også en betydelig andel undervisning drives av diakoner og kantorer/organister. I mange tilfeller deltar også andre stillinger i aktiviteter knyttet til kirkelig undervisning.

Del på: