«Prosjekt: Ny felles organisasjon?»

I flere år har det blitt snakket om en eventuell felles organisasjon for KUFO, Presteforeningen og Diakonforbundet.
Det er nå opprettet en felles side hvor framdriften i prosjektet beskrives. Der finner du også finne svar på en del spørsmål som du kanskje har. KUFO vil på denne siden også legge stoff som er mer aktuelt for våre medlemmer.

Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO utreder muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Endelig vedtak må behandles av foreningenes generalforsamlinger.

I februar 2023 vedtok styret i KUFO at utredningen av en ny felles organisasjon med presteforeningen og Diakonforbundet skal fortsette. Vedtaket ble fattet etter at intern høring i KUFO viste et stort flertall for å fortsette utredningen.

En styringsgruppe og flere arbeidsgrupper har etter dette arbeidet med ulike sider ved en mulig ny organisasjon. Dette gjelder, vedtekter, organisasjonsstruktur, ivaretagelse av de enkelte profesjonene, politisk plattform og lignende.

I november planlegges en ny høring på de utarbeidede dokumentene. Dersom styrende organer i de tre forbunden ønsker å fortsette prosessen vil de bli sak evt. ekstraordinær generalforsamling i alle tre forbundene i løpet av mars april.

Presteforeningen har sin ordinære generalforsamling 11.-13. mars 2024 for Kufo og diakonforbundet vil det i så fall bli holdt ekstraordinære generalforsamlinger I samme tidsrom.

Tidslinje frem til GF 2024

(strukturen i de ulike forbund er ulike. KUFO har ikke et organ tilsvarende PFs Representantskap. I PF er det representantskapet som legger fram saker på generalforsamlingen. (Framdriften i prosjektet er der for noe styrt av tidspunkt for disse møtene) For KUFO og Diakonforbundet er det sentralstyrene som legger fram saker på generalforsamlingen. Disse har flere møtepunkt enn PFs representantskap og vil behandle tilsvarende saker på sine styremøter i perioden.

  • 24. oktober: PFs representantskap behandler forslag til vedtekter, organisasjonsstruktur og politisk plattform som er utviklet av felles styringsgruppe for prosjektet.
  • 1. november-1. desember: Høring på de ovennevnte dokumentene for ny felles organisasjon.
  • 2. november kl. 14.30: Digitalt allmøte for alle medlemmer i de tre organisasjonene. (Invitasjon og nærmere informasjon kommer på e-post.)
  • Ultimo januar: Styringsgruppen bearbeider prosjektdokumentene på bakgrunn av høringsinnspillene.
  • 6 november kl. 09:00 – 10:30 Digitalt allmøte for KUFO medlemmer.
  • 06. november kl. 10:30 Digitalt stiftlagsledermøte i KUFO
  • 1. februar: PFs representantskap ferdigbehandler sakspapirene til generalforsamlingen i PF..
  • Februar dokumenter til ekstraordinær generalforsamling i KUFO sendes ut..
  • 15. april Kufo avholder ekstraordinær generalforsamling

Styringsgruppe og intern referansegruppe

De tre organisasjonene – Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund – har nedsatt en felles styringsgruppe for prosjektet. Denne består av to representanter fra hver. Fra KUFO sitter Nina Engen og Bjørn Losvik. I tillegg har Kufo medlemmer sittet i arbeidsgrupper for utarbeidelse av ulike dokumenter.

Stiftslagsledere har blitt benyttet som referansegruppe ved flere nettmøter.

Det er opprettet en egen felles nettside for prosjektet. I tillegg har hvert forbund opprettet egne infosider om prosjektet og framdriften.

Lenke til prosjektets fellesside

Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon

Del på: