Utdanning

De ulike stillingskategoriene har ulike krav til kompetanse. Kateket krever master i kirkelig undervisning, mens de andre har lavere krav og er mindre spesifikke. Se nedenfor for mer utfyllende om dette og informasjon om noen av de institusjoner som tilbyr slike studier.

Kirkemøtet har i 2015 gitt uttrykk for at de legger vekt på at kompetanse er viktig og at de ønsker å arbeide for at ansatte innen kirkelig undervisning skal ha god kompetanse i de stillinger de innehar.

Det finnes ulike tilskudds- og stipendordninger. Se egen artikkel om dette.