Utdanning

De ulike stillingskategoriene har ulike krav til kompetanse. Det er krav om master for å kvalifiseres som kateket., De andre stillingskategoriene har andre krav. f.eks. kreves bachelor for å være kvalifisert som menighetspedagog. Se nedenfor for mer utfyllende om dette og informasjon om noen av de institusjoner som tilbyr slike studier.

Kirkemøtet har i 2015 gitt uttrykk for at de legger vekt på at kompetanse er viktig og at de ønsker å arbeide for at ansatte innen kirkelig undervisning skal ha god kompetanse i de stillinger de innehar.

Det finnes ulike tilskudds- og stipendordninger. Se egen artikkel om dette.