Stavanger stiftslag

Stavanger stiftslag dekker Stavanger bispedømme.

Leder: Bodil Sande Turøy bodil.sande.turoy@strand.kommune.no
Sekretær: Solveig Leikvoll, solveig.leikvoll@karmoykirken.no, 992 42 272
Styremedlem: Anita Grødem, anitagrdem@gmail.com, 415 14 931
1. vara: Marit Sofie Teistedal Vikre,
marit-sofie.vikre@tysver.kommune.no, 481 35 457

Område:Tillitsvalgte:
Stavanger domprosti og Stavanger ytre prostiUtnevnes februar 2024
Sandnes prostiSamarbeid med DNDF om fellestillitsvalgt.
Magne Bjåstad (diakon i Gand lønn/økonomi)
Line B. Johnsen (diakon i Bogafjell ansettelser/personal)
Jæren og Dalane prostiIngfrid Time Nærland
Haugaland prostiIngunn Bergsager Våge iv795@kirken.no
Karmøy prostiSolveig Leikvoll
Ryfylke prostiAnita Grødem
Tungenes prostiingen medlemmer

ÅRSMELDING 2019 – Stavanger stiftslag

Leder:                         Bodil Sande Turøy     valgt for 2 år i 2018 (i styret)
Styremedlemmer:      Solveig Leikvoll          valgt for 2 år i 2019
                                    Rut Terese Fjeld         valgt for 2 år i 2018  sekretær
1.vara:                        Anita Grødem            valgt for 1 år i 2019

MEDLEMMER:
Det er registrert 48 medlemmer fra Stavanger stift i Kirkelig Undervisningsforbund. Det er stadig noen som melder seg inn i KUFO, og andre som slutter fordi de går over i annen sektor. De som slutter gir ikke alltid beskjed, slik at det er krevende å holde listen oppdatert. Av desse 48 medlemmene er 2 støttemedlemmer (pensjonistar), nokon i permisjon og nokon som har slutta og ikkje gitt beskjed.

FAGDAGER:
Vi har hatt følgende fagdager:

Fagdag og årsmøte i Tasta kyrkje 28.2.2019
Tema på fagdagen: v Biskop Anne Lise Ådnøy. «Et liv i balanse». Valg av nytt styre. Solveig Leikvoll blei valgt inn for to år, Bodil Sande Turøy og Rut Terese Fjeld fortsetter et år til og Anita Grødem ble valgt inn som vara for et år. Årsmelding og rekneskap blei godkjent med nokre få endringer i ordlyden til årsmeldinga.

Forum for Trosopplæring ble arrangert på Solborg folkehøgskole i august. Bispedømmekontoret sto som arrangør.

Det er nå prostivise samlingar om trusopplæring, og fleire kursdagar som bispedømmekontoret arrangerer, så me har ikkje sett behov for fleire fagdagar

SAKER I STYRET:
I 2019 hadde styret 3 styremøter; 17.januar, konstituering 28.februar og 14.august.

Me hadde felles styremøte med Diakonforbundet 17. januar. Der tok me opp kva samarbeid me ser for oss framover. Det har munna ut i felles fagdag 3.februar 2020, og eit felles kurs for tillitsvalte som kjem i 2020.

Bodil Sande Turøy deltok som repr frå Kufo på viglsing av ny biskop Anne Lise Ådnøy 17.mars og ved kateketvigsling i Egersund kyrkje 24. november.

Ledar deltok ikkje på landsstyremøte på Gardermoen i april pga flystreik.

TILLITSVALGTE:
Vi har flere som er våre områdetillitsvalgte i bispedømmet, med prosti som område. Det er god grunn til å takke dem for den jobben de gjør! Tillitsvalgte forhandler om lønn på vegne av fagforeningens medlemmer. I tillegg er det flere arbeidsgivere som inviterer tillitsvalgte med på intervjuer i forbindelse med ansettelser. Da ivaretar tillitsvalgt de interessene vi som fagforening har knyttet til kompetanse i de ulike stillingene. Dersom våre medlemmer havner i konflikt, eller det oppstår andre problemer i forhold til arbeidsgiver og/eller kollegaer i stab, så kan tillitsvalgte være med som bisitter i møter som angår saken. Dette er det da medlemmene i fagforeningen som må si fra om at de ønsker.

Vi har en avtale med Diakonforbundet om tillitsvalte, slik at våre tillitsvalte kan være det for Diakonfiorbundets medlemmer også, og omvendt.

Det var ikke lokale forhandlinger i 2019.

Stavanger domprosti og Stavanger ytre prosti:        Jan Steinar Halås, Kirsti Melangen, Anita Skretting
Sandnes prosti:                                                         Marianne Kleppe-Chung .
Jæren og Dalane prosti:                                            Ingfrid Time Nærland
Haugaland prosti:                                                      Lisbeth Skilhagen Haaheim, Df og Ragnhild Elisabeth Meland frå Kufo.
Karmøy prosti:                                                           Solveig Leikvoll
Ryfylke prosti:                                                           Bodil Sande Turøy
Tungenes prosti                                                         ingen medlemmer

I tillegg til våre tillitsvalgte i bispedømmet så har vi Marit Sofie Teistedal Vikre som er valgt inn i Sentralstyret til Kufo fram til sommeren 2019 og Kirsti Melangen er med i sentralt kompetanseutvalg i Kufo. Frå EU 2019 er Lasse Moskvil stiftslagskontakt for Stavanger.

Takk til Jan Steinar Halås som har oversikt over økonomien i stiftslaget.

Vi ønsker å takke Gunn Heidi Dybdal, undervisingsrådgiver, og Cecilie Bakkene Pedersen, rådgiver for trosopplæring, for at de ofte er med oss på fagdager og bidrar med faglig støtte og oppmuntring i tjenesten vi alle står i.

Tau 31.01.20                                                             Bodil Sande Turøy, ledar