Sentralstyremøte

Protokoll fra sentralstyrets møte, 26.-27. september 2019

Protokoll sentralstyremøte 26.-27. september 2019

Sted:  Clarion Collection hotel Atlantic, Sandefjord
26.09 14:00 – 18:00 27.09 kl 09:00 – 12:30
Til stede: Runar Godø, Gro Lillenes, Lasse Rasmussen Moskvil, Ieva Fredriksen, Linn Marit Daljord Knutsen, Sven-Ove Rostrup, Harald Skarsaune Lene Beate Østerås (deltok 27.09)
Forfall: Bjørn Losvik
Åpning ved Runar


Sak 21 – 19          Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer
Det er nødvendig å ha med konstituering. Vi skal velge nestleder og fordele oppgaver I styret.
Sak til eventuelt: Skal styret lage en mal for stiftslagsvedtekter? Noen stiftslag har andre ikke. Eventuelt sak om lover for stiftslag.

Vedtak: Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes ved at det legges til en ny sak 23 – 19 de øvrige saksnummer forskyves tilsvarende. Lover for stiftslag tas opp under eventuelt.


Sak 22 – 19          Godkjenning protokoll 04.03.19
Styret hadde telefonmøte med planlegging av Generalforsamling sist i mai. Ingen formelle saker og ingen vedtak gjort.

Vedtak: Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 04.03.19 bekreftes


Sak 23 – 19          Konstituering
Styret velger nestleder og avklarer hvilke oppgaver AU skal ha.
Styret fordeler ansvar for oppfølging av stiftslagene ang drift, styrearbeid, tillitsvalgtordninger, kurs og opplæring av tillitsvalgte.

Vedtak: Gro Lillenes velges enstemmig som nestleder for et år. Leder, nestleder og generalsekretær utgjør styrets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder styremøter. Sender høringssvar på saker som ikke tas opp i styret. Kan bevilge mindre tilskudd og forplikte foreningen ved innkjøp og andre utgifter.
Styremedlemmene fordeler oppfølging av stiftslagene:
Linn Marit            Nord- Hålogaland og Nidaros sammen med Gro
Gro                       Sør-Hålogaland og Nidaros sammen med Linn Marit
Bjørn                    Møre og Hamar
Sven-Ove             Bjørgvin
Lasse                   Stavanger, Agder og Telemark
Ieva                      Tunsberg, Borg og Oslo
Harald                  Døvekirken og Bispekontorene
Lasse lager et forslag til mal for stiftslag som gjelder oppfølging av stiftslagene.


Sak 24 – 19          Rapporteringer
Skriftlig rapport sendt ut som sakspapir

Vedtak: Rapporteringen tas til orientering.


Sak 25 – 19        Regnskapsrapport og godkjenning av revisjonsberetning for 2018
Regnskapstallene for 2018 ble godkjent av Landsstyret i april. Regnskapet var da ikke ferdig revidert. Revisor har revidert regnskap og har ingen merknad til vårt årsregnskap. Styret skal etter vedtak i landsstyret behandle revisorberetningen og ta denne til orientering.
Regnskapsrapport pr 31.08.19 sendt ut før møtet.

Vedtak: Revisors beretning for regnskapet 2018 tas til orientering Regnskapsrapport pr 31.08.19 tas til orientering.


Sak 21 – 19          Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer
Det er nødvendig å ha med konstituering. Vi skal velge nestleder og fordele oppgaver I styret.
Sak til eventuelt: Skal styret lage en mal for stiftslagsvedtekter? Noen stiftslag har andre ikke. Eventuelt sak om lover for stiftslag.

Vedtak: Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes ved at det legges til en ny sak 23 – 19 de øvrige saksnummer forskyves tilsvarende. Lover for stiftslag tas opp under eventuelt.


Sak 22 – 19          Godkjenning protokoll 04.03.19
Styret hadde telefonmøte med planlegging av Generalforsamling sist i mai. Ingen formelle saker og ingen vedtak gjort.

Vedtak: Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 04.03.19 bekreftes


Sak 23 – 19          Konstituering
Styret velger nestleder og avklarer hvilke oppgaver AU skal ha.
Styret fordeler ansvar for oppfølging av stiftslagene ang drift, styrearbeid, tillitsvalgtordninger, kurs og opplæring av tillitsvalgte.

Vedtak: Gro Lillenes velges enstemmig som nestleder for et år. Leder, nestleder og generalsekretær utgjør styrets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder styremøter. Sender høringssvar på saker som ikke tas opp i styret. Kan bevilge mindre tilskudd og forplikte foreningen ved innkjøp og andre utgifter.
Styremedlemmene fordeler oppfølging av stiftslagene:
Linn Marit            Nord- Hålogaland og Nidaros sammen med Gro
Gro                       Sør-Hålogaland og Nidaros sammen med Linn Marit
Bjørn                    Møre og Hamar
Sven-Ove             Bjørgvin
Lasse                   Stavanger, Agder og Telemark
Ieva                      Tunsberg, Borg og Oslo
Harald                  Døvekirken og Bispekontorene
Lasse lager et forslag til mal for stiftslag som gjelder oppfølging av stiftslagene.


Sak 24 – 19          Rapporteringer
Skriftlig rapport sendt ut som sakspapir

Vedtak: Rapporteringen tas til orientering.


Sak 25 – 19        Regnskapsrapport og godkjenning av revisjonsberetning for 2018
Regnskapstallene for 2018 ble godkjent av Landsstyret i april. Regnskapet var da ikke ferdig revidert. Revisor har revidert regnskap og har ingen merknad til vårt årsregnskap. Styret skal etter vedtak i landsstyret behandle revisorberetningen og ta denne til orientering.
Regnskapsrapport pr 31.08.19 sendt ut før møtet.

Vedtak: Revisors beretning for regnskapet 2018 tas til orientering Regnskapsrapport pr 31.08.19 tas til orientering.


Sak 26 – 19       Møteplan høst 2019 og vår 2020
Vedtak:
–          20.11.19 Sentralstyremøte
–          26.02.2020 sentralstyret (mulig samordning med PF og Diakonforbundet)
–          20-21.04 2020 Landsstyremøte (forsøker å samordne med diakonforbundet
–          05.06.2020 Sentralstyremøte


Sak 27 – 19           Landsstyremøte
Saken ikke behandlet og utsettes til neste møte

Vedtak: Utsettes til neste møte


Sak 28 – 19         Saker fra Kirkerådet. Kirkeordning og Konfirmasjonstidens gudstjenester OVF mm.
Hva skjer, – dersom kirkerådets referat fra møte 17.09 foreligger innen møtet tas dette med.
Saksliste og sakspapirer til Kirkerådsmøtet finner dere her.

Vedtak: Når protokoll fra Kirkerådet legges ut ser AU på denne og sender ut til styret. AU vurderer hva KUFO skal gjøre for å fremme våre interesser.


Sak 29 – 19           Handbok for KUFO revisjon
Styret vedtok våren 2019 at vi etter GF skal gå gjennom vår handbok. Både for å oppdatere det som ble vedtatt på GF og for evt å revidere en del andre tekster. Det foreslås at to til tre personer forbereder dette til neste møte. Protokoll for GF er enda ikke godkjent, så vi kan ikke formelt legge ut dette innholdet enda uansett.

Vedtak: Handboken oppdateres. Innholdet legges også ut på hjemmesiden der det naturlig hører til. Arbeidet med denne oppdatering prioriteres etter at ny hjemmeside er godt i gang. Handboken bør kun inneholde informasjon som ikke endres ofte. Handboken fjernes fra hjemmesiden. Det opprettes informasjonsutvalg med Sven-Ove og Harald som medlemmer. Utvalget utvides ved At Øystein Sørensen og Christoffer di Presno spørres om å være med. Utvalget arbeider med hjemmeside, håndbok og andre informasjonsrutiner og publikasjoner.


Sak 30 – 19          Eventuelt
–          Vedtekter for stiftslag
o   GS sender lover for noen stiftslag til Oslo stiftslag. Deretter lages det en egen sak til hjemmesiden med forslag til lover for stiftslag. Saken tas opp på møtet 20.11.19
o   Styret hadde under møtet en gjennomgang av mulige tiltak som kan tas med i budsjettet. GS tar dette med videre og legger inn i budsjett 2020.

§  Kopper, T-skjorte/genser, Egne Stand skjorter
o   Styret ønsker å ha en gjennomgang/redaksjonsmøte for hjemmesider mm som en del av styremøtene.
o   Gro sender ut forespørsel slik at vår stand på TOK blir godt bemannet
o   KUFO dekker TOK for Gro og Linn Marit

Oslo 03.10 2019
Harald Skarsaune
Generalsekretær

Les mer om følgende emner:

Del på: