Protokoll fra KUFO,s sentralstyremøte 20.11.19

Sentralstyret hadde siste møte før nyttår 20.11.19 Protokollen legges ut her.

PROTOKOLL  SENTRALSTYREMØTE

20.11.2019

Sted: Kirkens hus

Tilstede: Runar Godø, Gro Lillenes, Lasse Rasmussen Moskvil, Bjørn Losvik, Ieva Fredriksen, Lene Beate Østerås

Forfall: Sven-Ove Rostrup, Linn Marit Daljord Knutsen

Bjørn åpning

Sak 31 – 19         Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer

Vedtak: Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes.

Sak 32 – 19         Godkjenning protokoll 26-27.09.19

Vedtak: Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 26-27.09.19 bekreftes

Sak 33 – 19         Rapporteringer

 • Fagutvalg for kirkelig undervisning
  • Kurs om leirarbeid 20-21.04.20
 • OU-styret
  • Kurs om leiravtalen 12.11.19
  • Kurs om konflikthåndtering 13.11.19
 • Kompetanseutvalget i KUFO
  • Fagdag 15.10.19 på Høvik
  • Studietur til Palestina og Israel
 • Fagdag 07.11 Lov om Katekettjeneste
 • Prismenummer om kirkelig undervisning.  Open Access!
 • Bispemøte konsultasjon om taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt
 • Møte mellom PF, diakonforbundet og KUFO 04.12.19
 • Kirkerådet Møte om kvalifikasjonskrav 18.12.19
 • Kursdag for nytilsatte oktober 19 og nytt kurs 2020.
 • Kirkemøtet 2020 22.04-27.04
 • Ny hjemmeside hvor er vi?
  • Informasjonsutvalg: Christoffer, Sven-Ove og Øystein
 • Runar og Harald til Nord-Hålogaland 30.10.19
  • Interimstyre etablert
 • Personalsaker
 • Styremedlemmene rapporterer fra sitt bispedømme og det de kjenner til.
 • Oppfølging av Agder og Telemark og Stavanger stiftslag ved Lasse.

Vedtak: Rapporteringen tas til orientering.

Sak 34 – 19        Regnskapsrapport pr 31.10.19

Vedtak: Regnskapsrapport tas til orientering

Sak 35 – 19       Nordisk konfirmantlederkonferanse 2021 og KUFO kurs 21 i Tromsø

                               Muntlig orientering gis på møtet.

Vedtak: Styret går inn for at det arbeides videre for å lage et felles opplegg med Kufo dag (lunsj til lunsj), Generalforsamling (etter lunsj) deretter Nordisk konfirmantleder konferanse i Tromsø høsten 2021. Det arbeides med å finne et kurstilbud som alternativ for de som ikke er i arbeid med konfirmanter.

Sak 36 – 19         Landsstyremøte 2020

Vi må se på dato for dette. Diakonforbundet har lagt sitt landsstyremøte til Kirkens hus. 27-28.04-2020. Vi har vedtatt at vi ønsker et fellesmøte. Det er flere saker som kan være aktuelle å diskutere sammen. Blant annet tillitsvalgtordningen og regionalt samarbeid mellom KUFO og DNDF

Vedtak: KUFO legger sitt Landsstyremøte til Oslo 27-28-04-2020 Deler av møtet holdes sammen med DNDF hvor vi blant annet drøfter mer samarbeid om tillitsvalgte og i stiftslagene.

Sak 37 – 19        Protokollen fra GF

                               Styret bør gå igjennom protokollen fra GF og særlig rammeprogrammet. Hvordan skal styret følge opp de vedtak som ble gjort de neste to år.

                               Vedtak: Styret har gått igjennom Rammeprogrammet for perioden. Vi ser at mye av Rammeplanen tas tak i allerede. Vi vil videreføre dette arbeidet og se på nye muligheter for å realisere rammeprogrammet.

 • Hjemmeside er oppdatert og planlegges ferdig Januar 2020
 • ABV deltagelse tas opp på Landsstyret 2020 evt. som fellessak med Diakonforbundet. Det sendes ut spørsmål til stiftslagsledere før møtet.
 • Vi lager en mal for artikkel til menighetsblad og lokalavis. Kan Sven-Ove utforme dette?  

Sak 38 – 19          Katekettjenesten og kateketers plass i KUFO

KUFO er en forening som organiserer alle typer ansatte innen kirkelig undervisning. I noen stiftslag oppleves dette som utfordrende for kateketer som til dels har blitt i mindretall- Hvordan kan vi være en forening som inkluderer alle samtidig som vi gir rom for profesjonsspørsmål som i førsterekke gjelder kateketer som vigslede og undervisningsledere?

Vi opplever at noen bispedømmer er aktive i å utfordre kateketer til å bli prester og tilbyr permisjon og vikariater til disse. KUFO skal ikke pålegge medlemmer å stå ansvarlig for sine valg. Men hvordan bør vi forholde oss til bispedømmer som forsøker å løse presterekrutering med å skape rekrutteringsutfordringer i katekettjenesten.

Vedtak: KUFO ber Runar og Harald be om et møte med bispemøtet om situasjonen.

Styret vil fortsette samtalen om stillingsidentitetene blant våre medlemmer.

Sak 39 – 19        Informasjons utvalg, hjemmesider og behov for nye brosjyre, rollup mm

Det arbeids med å legge ut stoff på nye hjemmesider.

Vi håper at sidene publiseres på www.KUFO.org til nyttår.

Vi har behov for nye brosjyrer og noe annet materiell. Ønsker vi å skape et gjennomgående inntrykk slik at brosjyrer, rollup og hjemmesider har felles profil?

Vedtak:

Det skrives og legges ut en mal for presentasjon av undervisningstjenesten og ansatte for bruk i lokalavis og menighetsblad mm. Sven-Ove utfordres til å skrive dette i samarbeid med Harald

I løpet av 2020 lages det en kopp i god kvalitet (design og materiale) med motiv fra KUFO rollup.

T-skjorte Vi ønsker å gjøre avtale med et firma som kan ha skjorter tilgjengelig for bestilling. Det bør være mulig å velge kateket, menighetspedagog og menighetsarbeider i begge målformer. Skjortene skal også ha KUFO logo.

LOGOer legges på nettside (høyoppløselig uten bakgrunn) slik at medlemmer også kan designe egne skjorter eller andre plagg.

Sak 40 – 19         Eventuelt

Oslo 20.11.19

Harald Skarsaune

Generalsekretær

Les mer om følgende emner:

Del på: