KUFO ønsker å gi

– identitet, tilhørighet, fellesskap, trygghet, forhandling, bistand, nettverk og kompetanse.

Identitet og tilhørighet
KUFO ønsker å være et forbund for alle som arbeider innen kirkelig undervisning. Vi ønsker å være et felleskap av tilsatte i ulike stillinger. Vårt mål er at den enkelte skal hjelpes til å utvikle en egen identitet som medarbeider innen fagfeltet kirkelig undervisning. KUFO tror at en trygg identitet er en av de viktige faktorene som gjør arbeidet meningsfullt og bidrar til at tilsatte trives over tid. Like viktig som identitet er fellesskap og tilhørighet. KUFO vil inkludere og gi tilhørighet i et fellesskap av personer med mangfoldig kompetanse på et felles fagområde.

Fellesskap og trygghet
Tilhørighet i dette felleskapet skal være med å gi inspirasjon og utveksling av erfaringer, gode ideer og god praksis. KUFO ønsker å være et fellesskap av medlemmer som støtter og utvikler hverandre gjennom å dele, inspirere, informere og inkludere hverandre.

KUFO vil gi trygghet. Du står ikke alene, men tilhører et fellesskap som vil ta vare på deg. Arbeidshverdagen kan by på både oppturer og nedturer. Da er kollegaer som kjenner arbeidssituasjonen en viktig ressurs og støtte.

Forhandling og bistand
KUFO ønsker å arbeide for at medlemmene skal ha gode arbeidsvilkår og forutsigbare avtaler. Noen av disse forhandlingene foregår sentralt, andre lokalt. For å kunne gjøre dette har vi tillitsvalgte som representerer medlemmer i forhold til arbeidsgiver. I mange tilfeller dekker disse tillitsvalgte flere fellesrådsområder og betegnes da som områdetillitsvalgte. Disse deltar på forhandlinger og bistår medlemmer i møter med arbeidsgiver. I noen tilfeller sender tillitsvalgte etter avklaring med medlemmet saken videre til generalsekretær som ser på forholdet og evt. fører saken videre.

KUFO har partsforhold på kirkelig tariffområde og deltar på sentrale forhandlinger om hovedavtale (HA) (ka.no/tariff/hovedavtalen), hovedtariffavtale (HTA) (ka.no/tariff/hovedavtalen-dnk) og sentrale særavtaler (ka.no/tariff/saeravtaler).  Vi deltar også i sentrale partssammensatte utvalg som kartlegger og vurderer ulike forhold i arbeidsforholdet og forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Nettverk og kompetanse
Som medlem i KUFO ønsker vi at du skal være en del av et faglig fellesskap. Et nettverk der gode ideer deles og hvor en kan stille spørsmål om pedagogiske, metodiske og andre faglige spørsmål. Vi ønsker at du skal oppleve at våre medlemmer er en ressurs som du kan dra nytte av i ditt arbeid og i din utvikling. KUFO ønsker å arrangere fagdager og holde arrangementer regionalt og sentralt. Vi ønsker å bidra til at medlemmer og andre kan øke sin kompetanse som fagpersoner samtidig som de får praktisk hjelp og informasjon om nye tiltak, kurs, utdanninger med mer.

Del på: