KUFOs lover

Gjeldende lover for KUFO.

Vedtatt 11.06.15

§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er Kirkelig Undervisningsforbund. Kirkelig Undervisningsforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Foreningen skal arbeide for å styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er tjenlig.

§ 2 Medlemskap
a) Fullt medlem kan de være som innehar kateketstilling, er vigslet kateket eller er ansatt i kirkelig undervisningsrelatert stilling. Medlemmer i deltidsstillinger kan ikke være medlem av annen fagforening innen de tariffområder foreningen har forhandlingsrett på.
b) Kontingentsatser fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten kan kreves som trekk i lønn.
c) De som faller utenfor ovennevnte bestemmelse kan være støttemedlem.
d) Studenter kan inneha studentmedlemskap.
f) Støtte- og studentmedlemmer:

  • har begrensede rettigheter m.h.t. støtte fra foreningens fonds, forhandlingsbistand, osv.
  • har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i foreningens organer.
  • kan ikke velges til tillitsverv i foreningen.

g) Medlemmene er tilsluttet foreningen direkte.
h) Sentralstyret kan etter søknad fravike medlemskriteriene.
i) Utmelding av foreningen skjer skriftlig.

§ 3 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år, på det tidspunkt landsstyret bestemmer. Generalforsamlingen velger dirigenter og referenter. Generalforsamlingen behandler:
a) Sentralstyrets beretning.
b) Rammeprogram for kommende periode.
c) Valg av sentralstyre som består av leder og fire medlemmer. Begge kjønn skal til en hver tid være representert med minst 40% i sentralstyret. Lederen velges ved særskilt valg for 2 år. Sentralstyremedlemmene velges for 4 år, slik at det på hver generalforsamling velges to nye sentralstyremedlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. 2 varamedlemmer velges for 2 år ved eget valg. Alle valg fortas ved alminnelig flertall.
d) Valg av revisor for 2 år.
e) Valg av protokollkomité på to medlemmer, med personlige varamedlemmer, for 2 år.
Protokollkomiteen skal følge sentralstyrets og landsstyrets arbeid og avgi uttalelse om regnskap og årsmelding er i overensstemmelse med foreningens lover og generalforsamlingens vedtak.
f) Oppnevner valgkomite. Komiteen består av fire medlemmer hvorav to er på valg ved hver generalforsamling. Valgkomiteen skal søke å få god spredning i komiteens sammensetning utfra geografi, stilling og kjønn.
g) Fastsetter kontingentsatser.
h) Innkomne saker.
i) Lovendringsforslag.
Generalforsamlingen innkalles skriftlig med en måneds varsel. På generalforsamlingen kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Stemmeberettiget er den som har fullt medlemskap. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sentralstyret i hende senest 3 måneder før generalforsamlingen finner sted.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer skriftlig med minst en måneds varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

§ 5 Landsstyret
Foreningens landsstyre består av sentralstyret og stiftslagslederne. Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Landsstyret innkalles minst en gang i året. Landsstyret:
a) Vedtar budsjett og godkjenner regnskap.
b) Sørger for at foreningen drives i tråd med rammeprogrammet.
c) Behandler saker som sentralstyret fremmer.
d) Fastsetter tid og sted for generalforsamling.
Ekstraordinært landsstyre innkalles når flertallet i landsstyret ønsker det.

§ 6 Sentralstyret
Foreningen ledes av et sentralstyre på 5 medlemmer. Sentralstyret innkalles når lederen eller tre av styremedlemmene ønsker det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Sentralstyrets oppgaver:
a) Realisere vedtatt rammeprogram.
b) Sørger for betryggende regnskapsførsel.
c) Har arbeidsgiveransvar for ansatte.
Avtroppende sentralstyre blir sittende til nytt styre trer i funksjon, senest tre måneder etter generalforsamlingen. Dersom leder trer ut av styret i valgperioden, konstituerer styret seg på nytt frem til første landsstyremøte. Ny leder for resterende tid av valgperioden velges av landsstyret.

§ 7 Stiftslag og stiftslagsstyre
Stiftslaget består av foreningens medlemmer innen et bispedømme. Stiftslaget ledes fortrinnsvis av et stiftslagsstyre på minst 3 personer. Stiftslagsstyret konstituerer seg selv. Stiftslagsstyret:
a) Har ansvar for at det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til avtaleverket.
b) Leder foreningens virksomhet innen stiftet.
c) Er ansvarlig for egen økonomi.
d) Skal drive stiftslaget i henhold til foreningens lover.

§ 8 Endring av lovene
Forslag til endring av disse lover må være sendt sentralstyret minst tre måneder før ordinær generalforsamling. Endring av lovene krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Del på: