Medarbeiderundersøkelsen 2021

Mange ansatte i kirken deltok i oktober i en medarbeiderundersøkelse. I november ble de første resultatene presentert.
Undersøkelsen er ikke bare gjennomført for å få tall på nasjonalt nivå. Men ført og fremst for at virksomheter skal kunne identifisere og sette i verk tiltak for undersøkelsen viser at det er behov for.

KUFO har på flere måter etterlyst hva som skjer i de enkelte fellesråd. Vi er opptatt av at de som ble oppfordret til og har svart på undersøkelsen skal tas på alvor ved at resultatene blir benyttet til å skape et bedre arbeidsmiljø.

For å sikre at resultatene blir behandlet anonymt vil det ikke bli laget rapporter der det er mindre enn 5 respondenter. For noen av spørsmålene gjelder et høyere antall respondenter for å sikre at det som kommer fram ikke skal være for lett å indentifisere på individ nivå.

KUFO anbefaler at ansatte og tillitsvalgte utfordrer sine arbeidsgivere på hvordan undersøkelsen blir benyttet lokalt. Fellesrådet kan bestille egne rapporter fra konsulentfirmaet RAMBOLL via KA.

I tilfeller der enhetene har for få respondenter anbefales det at en går sammen i et prosti og får rapport for dette. Da blir antall respondenter større og muligheten for å identifisere enkeltpersoner mindre.

På OU-konsultasjonen 17.02 fikk fagforbundene og KA en gjennomgang av resultatene for fellesrådsområdet. RAMBOLL presenterte tall fra undersøkelsen. Av de generelle funn er at kirken har mange engasjerte medarbeidere. Samtidig som mange gir uttrykk for en noe lav gjennomføringsevne.

Kirken kjennetegnes som en arbeidsplass med relativt stor autonomi, men har utfordringer med forholdet knyttet til balanse mellom arbeid og fritid. Et forhold som er knyttet til autonomi er at kirken har en tydeligere relasjonsledelse enn en oppgaveorientert ledelse. Dette gir seg utslag i at mange etterlyser muligheten til å diskutere prioriteringer, evaluere aktivitet og drøfte nye tiltak. For de som ønsker autonomi og faglig frihet kan dette være en god situasjon. Men dette fratar ikke arbeidsgiver fra ansvaret for å sikre at arbeidssituasjonen blir forsvarlig. Omsorgsplikten i arbeidsmiljøloven blir særlig viktig dersom arbeidstakerne har stor autonomi.

Undersøkelsen viser at undervisningsansatte er langt større svarprosent enn andre stillingsgrupper. Dette skal vi være stolte av. Samtidig er forventningene til resultatene større sår så undervisningsansatte står for hele 16% av respondentene innen fellesrådene.

Vi deler presentasjonen med dere her. Noe av dette krever kanskje tolkning fra kompetente fagfolk. Men resultatet er ikke hemmelig på nasjonalt plan og de som ønsker det må gjerne gå dypere inn i tallene evt. også gjøre det sammen med andre.

Sentralt vil partene se på hvordan vi sentralt kan skape tiltak som tar tak i og finner måter å arbeide for at funn i undersøkelsen skal føre til bedrede arbeidsmiljø i virksomhetene.

Det er et klart behov for at det arbeids med mobbing, trakassering og rutiner for varsling. Dette skal være trygt og kunne behandles på best mulig måte. Arbeidsgiver og arbeidstakere har alle ansvar for arbeidsmiljøet. Her kan vi alle være med! Vi kan alle stille spørsmål om hvordan vår måte å samhandle, behandle og omtale våre kollegaer er med på å gi et godt arbeidsmiljø for andre!

Del på: