KUFO’s hørings svar om adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

Kirkerådet har sendt ut spørsmålet om hvor vidt det kan forskjellsbehandles på grunnlag likekjønnet samlivsform ved tilsettinger i Den norske kirke. Her finner du Høringssvar fra Kirkelig undervisningsforbund

Kirkerådets høringsbrev og høringsnotat

Høringssvar om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke

Høringsuttalelse fra Kirkelig undervisningsforbund

KUFO slutter seg til forslaget om at Kirkemøtet skal treffe et generelt vedtak som slår fast at

tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av

likekjønnet samlivsform. 

KUFO slutter seg til forslaget om formuleringen av vedtaket «Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform» og at denne skal følges opp med en formell bestemmelse som skal tas inn i et felles personalreglement for hele Den norske kirke. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet også lokalt i fellesrådet/soknet. 

KUFO mener vedtaket om tilsetting bør binde tilsettingsorganene i hele Den norske kirke slik at bestemmelsen blir rettslig sikret.

Ski, 14.03.2023

Lene Beate Østerås

Del på: