Det er i dag sendt ut brev til endel grupper ansatte og ledere i Den norske kirke.
KUFO har også fått dette og deler det med dere her!

På vei mot normal drift – nyheter om korona 21.09.21 21.9.2021 15:57:03 | Den norske kirke Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo.
Kirkevergene oppfordres til å sende videre til andre som kan ha nytte av informasjonen.

På vei mot normal drift Myndighetene bruker begrepet «normal hverdag med økt beredskap» om gjenåpningen av samfunnet. Regjeringen presenterte 17. september detaljer om hva dette vil bety. Når gjelder dette fra? Myndighetene har ikke annonsert hvilken dato «normal hverdag med økt beredskap» vil gjelde fra. Slik dette ser ut nå, er det grunn til å planlegge for at dette vil være en realitet i løpet av de kommende ukene. Regjeringen vil varsle overgangen til denne nye normaltilstanden i en pressekonferanse kort tid før den normale hverdagen begynner. Vi som jobber i kirken bør forberede oss på dette allerede nå. Hva betyr «normal hverdag med økt beredskap» for kirken? Når regler fastsatt med hjemmel i smittvernloven blir borte, vil det gjelde hele samfunnet, inkludert kirkelig arbeid. Det er ikke grunnlag for at kirken skal være strengere enn de reglene som til enhver tid gjelder. Det betyr at kirkelig virksomhet som gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter, arrangementer og fritidsaktiviteter kan gjennomføres som vanlig, før pandemien. Det vil ikke lenger være avstands- eller antallskrav. De generelle anbefalingene om god håndhygiene, og at syke skal holde seg hjemme vil fortsatt være gjeldende. Personer med påvist koronasmitte skal fortsatt være isolert. Det vil ikke være grunnlag for å sette andre former for restriksjoner på møter mellom mennesker. Med «økt beredskap» mener myndighetene at de fortsatt vil overvåke situasjonen, og sette i verk lokale eller nasjonale tiltak dersom dette skulle være nødvendig. Hva gjelder mens vi venter? Dagens smittevernregler skal følges så lenge disse gjelder. Smittevernveilederen for Den norske kirke inneholder oversikt over regler og anbefalinger som gjelder inntil videre, blant annet: Krav om registrering av deltakere, oversikt skal oppbevares sikkert i 14 dager. Etter 14 dager skal listene makuleres/slettes, og arrangør må forsikre seg om at dette gjøres rutinemessig. Krav om avstand: alle som ikke bor sammen, skal holde en meter avstand målt fra skulder til skulder. Maksantall: maks 400 deltakere innendørs uten faste tilviste plasser fordelt på to grupper á 200, eller maks 1000 deltakere innendørs med faste tilviste plasser fordelt på grupper á 500. Avstandsregelen har forrang. Egne anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. En stor takk Vi gleder oss over snart å kunne gå over til normal drift. Takk til alle lokalkirkelige virksomheter, daglige ledere og et samlet lag av medarbeidere som over mange måneder har sørget for godt smittevern, rask omstilling til nye regler og at kirken har vært tilgjengelig og åpen for mange mennesker gjennom denne vanskelige tiden. Vi har alle gjort oss erfaringer om det å jobbe gjennom krise vi skal lære av i en kommende evaluering. Med vennlig hilsen, Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag.
Kontakter
 Ved spørsmål om Smittevernveilederen for Den norske kirke, kontakt:
Emil Engeset / ee457@kirken.no
Katrine Lind-Solstad / kl578@kirken.no
Eldbjørg Leinebø Ekre / eldbjorg.ekre@ka.no
Lenker 
Kirken.no: På vei mot normal drift
Pressemelding fra regjeringen om nedjustert testing, isolering, smittesporing, karantene fra 27. sept
Pressemelding fra regjeringen om «Normal hverdag med økt beredskap»
Smittevernveilederen for Den norske kirke


Om Den norske kirke
  
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00
https://kirken.no
69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.
Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.
Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon
 

Del på: