Veiledning til Hovedtariffavtalen vedlegg 1 om tillitsvalgtordningen.

VEDLEGG 1Etablering av områdetillitsvalgtordningHovedavtalen har lagt til rette som en tilpassingsordning for at en tillitsvalgt etter HA kandekke et område med flere arbeidsgivere, der hvor man ikke har en ordinær modell fortillitsvalgtordningen (jf. §§ 8-7 og 9-2). Ordningen ivaretar hensynet til både små virk-somheter, og organisasjoner med relativt få medlemmer i den enkelte virksomhet. For […]

VEDLEGG 1
Etablering av områdetillitsvalgtordning
Hovedavtalen har lagt til rette som en tilpassingsordning for at en tillitsvalgt etter HA kan
dekke et område med flere arbeidsgivere, der hvor man ikke har en ordinær modell for
tillitsvalgtordningen (jf. §§ 8-7 og 9-2). Ordningen ivaretar hensynet til både små virk-
somheter, og organisasjoner med relativt få medlemmer i den enkelte virksomhet. For å
få etablert denne ordningen, skal partene forhandle om den, jf. HA § 9-2 a), første ledd.
I og med at en slik forhandlingsprosess inkluderer både flere arbeidsgivere som har en
selvstendig stilling i forhold til HA, og flere arbeidstakerorganisasjoner med partsrett, kan
det by på utfordringer å finne en tjenlig prosedyre. Partene sentralt er enige om å anbe-
fale følgende skisse til framgangsmåte for å komme i gang.

 1. Initiativet kan komme både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, men partene
  legger opp til at det er arbeidsgiver som må ta ansvar for å lede og koordinere den
  aktiviteten som kan lede til etablering av en områdetillitsvalgtordning, jf. HA § 9-2 a),
  tredje ledd. Erfaringsmessig er det størst sjanse til å lykkes hvis representanter
  for begge parter kan forberede saken, for eksempel i en arbeidsgruppe. De
  arbeidsgiverne som har regelmessige møter i kirkevergenettverket i det aktuelle
  området, bør foreslå to–tre kirkeverger til dette. Disse bør ta kontakt med
  representanter for de største arbeidstakerorganisasjonene og be om at det
  oppnevnes to–tre representanter til en forberedende arbeidsgruppe. Etter at
  arbeidsgruppa er etablert, bør samtlige fellesråd og arbeidstakerorganisasjoner i
  det aktuelle området tilskrives, med informasjon om initiativet, og med invitasjon til å
  komme med innspill.
 2. Arbeidsgruppa bør arbeide fram noen målsettinger og verdier for tillitsvalgtordningen
  i området, og ta hensyn til de særlige utfordringene som måtte finnes, for eksempel
  by/land-problematikk, medlemstall i organisasjonene, geografiske avstander mm.
  Arbeidsgruppa bør konkludere sitt arbeid i en rapport som inneholder for eksempel
  – anbefaling om at partene bidrar til etablering
  – forslag til områdets konkrete størrelse (hvor mange og hvilke fellesråd)
  – oppgave om hvilke organisasjoner med medlemstall som er oppgitt som
  representert i området
  – holdning til og eventuelt forslag om frikjøp
  – forholdet til det kommunale tillitsvalgtapparatet
  – presisering av rettigheter og plikter etter HA
  – hovedoppgavene for en områdetillitsvalgt, for eksempel:
  lokale forhandlinger, dialogpartner vedr utlysing av stillinger, ressurs for prosesser
  i fellesrådene
  – avgrensing mot arbeid og representasjon i administrasjonsutvalg
  – forslag til hvordan utgifter til reise og vikar mm. skal fordeles
  – om opplæring av tillitsvalgt.
  Arbeidsgruppas rapport bør sendes til alle berørte arbeidsgivere og representanter
  for arbeidstakerorganisasjonene med innkalling til fellesmøte, og med utkast til
  protokoll.
 3. Til det tillyste forhandlingsmøtet utpekes en kirkeverge til ordstyrer, og forhandlingene
  gjennomføres med formålet å få etablert en ordning.
  70 Veiledning til Hovedavtalen 2022 – 2025
  Eksempel på protokoll fra et slikt forhandlingsmøte:
  Avtale vedr områdetillitsvalgtordning mellom x (arbeidstakerorganisasjon) og
  y fellesråd og z fellesråd (osv)
  Det etableres en områdetillitsvalgtordning i henhold til Hovedavtalen § 9-2 jf. § 8-7
  som omfatter y fellesråds og z fellesråds [..] område med virkning fra (dato)
 • Det velges/utpekes en områdetillitsvalgt for dette samlede området. Melding om
  oppnevning sendes skriftlig til alle arbeidsgiverne i området, jf. HA § 8-10. Denne
  områdetillitsvalgte har alle rettigheter og plikter som tillitsvalgt etter Hovedavtalen
  for KAs tariffområde.
 • Utligning av kostnadene som ordningen påfører den som har områdetillitsvalgt tils-
  att i egen virksomhet avtales direkte mellom arbeidsgiverne.
 • Dersom andre fellesråd ønsker å tiltre dette området, må dette godkjennes av de
  som har undertegnet denne avtalen.
 • Dersom noen fellesråd ønsker å tre ut av ordningen, må dette meldes alle partene i
  denne avtalen innen 1. november, og uttredelse skjer fra 1. januar påfølgende år.
 • (eventuelt om oppsigelse, reforhandling)
  (dato)
  x (arbeidstakerorganisasjon) (sign)
  y fellesråd (s)
  z fellesråd (s

Del på:

Verified by MonsterInsights