Resultatet av nemndsarbeid om tilleggslønn

Nemnd nedsatt av Riksmekleren etter fjorårets hovedtariffoppgjør, har nå fastsatt nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

I tariffoppgjøret i 2020 ble det vedtatt at dersom en i arbeidet med et felles tilleggslønnsystem på KA-området skulle saken avklares av en sentral nemnd. Nemda har bestått av tre representanter fra arbeidstaker organisasjonene, tre representanter fra arbeidsgiver (KA) og en uavhengig representant oppnevn av Riksmekler. Nemnda har gjort sitt arbeid våren 2023 og har nå lagt fram sin konklusjon. Her finner du resultatet i en tekst som partene har skrevet i felleskap.

Felles tekst fra partene etter nemndsavgjørelsen:

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Kort om resultatet

Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Satsene får virkning fra 1. juli i år. En kompensasjonsordning vil sikre ansatte i rDnk mot eventuelt lønnstap.

De nye satsene

Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:

Klokken 17:00-21:00: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time i turnusarbeid.

Lørdag og søndag: Tillegg på 22% av timelønn per time, minimum kroner 70 for alle.

Helge-og høytidsdager: Tillegg på kroner 133% per time for alle.

Klokken 21:00-24:00 er tillegg på 22 % av timelønn pr time, minimum kr 70 for ordinært arbeid og 25% av timelønnen, minimum kr 70 for turnusarbeid-

Klokken 24:00-06:00 er tillegg på 30% av timelønn pr time, minimum kr 70 for alle.

De nye satsene innebærer at ansatte i fellesrådene og menighetsråd vil få noe høyere tilleggslønn enn i dag. For prestene ansatt i rDnk er noen av satsene høyere og andre lavere enn i dag. Konsekvensen av dette er at noen prester vil kunne få en høyere samlet tilleggslønn enn i dag, mens andre vil få lavere. Derfor er det også avtalt kompensasjonsordninger for de som vil oppleve å gå ned i tilleggslønn med de nye satsene.

Kompensasjonsordninger

Kompensasjonsordningene sikrer at den som er i stilling ved overgangen til nye satser 1. juli i år, ikke går ned i tilleggslønn så lenge man fortsetter i samme stilling. 

I praksis innebærer dette at prester som får lønnstap på grunn av endringene, vil få en månedlig utbetalt ekstra kompensasjon som skal dekke opp for dette, så lenge man står i samme jobb som da endringen inntrådte.

Kompensasjonsordningene er omtalt i protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2022.

Bakgrunn for nemndsbehandlingen

Virksomhetene i Den norske kirke har av historiske årsaker tilhørt ulike tariffområder og de kirkelig tilsatte har som følge av dette vært omfattet av ulike regler for tilleggslønn. Siden 1. januar 2017 har både de lokalkirkelige arbeidsgiverne og kirken nasjonalt vært medlem av KA.

Det var i hovedoppgjøret for 2020 at partene kom til enighet om at det skulle innføres felles satser for godtgjøring for særskilt arbeidstid for alle ansatte i Den norske kirke. Det ble i dette oppgjøret også avtalt at dersom partene ikke kom til enighet om satsene gjennom ordinære forhandlinger, skulle disse avgjøres av en partssammensatt nemnd med nemndleder oppnevnt av Riksmekleren.

Et partssammensatt utvalg arbeidet fram mot hovedoppgjøret i 2022, men det ble ikke oppnådd enighet om felles satser verken gjennom dette arbeidet eller i forhandlingene høsten 2022. Den endelige avgjørelsen ble derfor overlatt til en slik nemnd.

Nemnda på til sammen 7 medlemmer – tre fra KA og tre fra arbeidstakerorganisasjonene samt nøytral nemndleder oppnevnt av riksmekleren – har nå tatt sin beslutning.

Nemnda har avsagt en flertallsavgjørelse i tråd med forslaget til nemndas leder. Forslaget har fått tilslutning fra de tre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. KAs representanter fant ikke å kunne slutte seg til forslaget fra nemndleder.

Del på:

Verified by MonsterInsights