Kompetansekrav til vigslede stillinger!

Et utvalg oppnevnt av Kirkerådet har gjennomgått og kommet med forslag til endringer i kompetansekrav for vigslede stillinger i Den norske kirke. For medlemmer i KUFO gjelder det i første rekke kompetansekrav til Kateket. Når det gjelder kompetansekrav til Menighetspedagog er dette forankret i Hovedtariffavtalen og ligger ikke under Kirkerådet å vedta.

Til Kirkerådetets møte 26 . og 27. mai var saken satt opp, men ble utsatt til et senere møte.

Utvalget har levert sin rapport som har vært ute på høring. For Kateket er det ikke forslag om store endringer. De endringer som foreslås er i hovedsak at en åpner for at personer med annen pedagogisk kompetanse skal få noe av dette godkjent. Gravet om mastergrad opprettholdes, men det er ikke knyttet til fordypning i kirkelig undervisning. Samtidig slal graden inneholde i hovedsak de samme komponenter som tidligere kompetansekrav krevde.

Som kateket kan tilsettes person som har:

Mastergrad eller tilsvarende samt i eller utenfor graden:
a) 80 studiepoeng teologiske fag,
b) 30 studiepoeng allmenn pedagogikk,
c) 30 studiepoeng innenfor fagområdene pedagogikk, formidlingsfag eller
praktisk-teologiske fag og
d) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten som
kateket, og med veiledet praksis.

Kirkerådets administrasjon har gjennomgått høringssvarene og skrevet en innstilling til vedtak i det valgteKirkerådet

I denne er de generelle kvalifikasjonskrav opprettholdt. Men det har i tillegg foreslått en alternativ vei til godkjenning.

 • er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger på
  bakgrunn av særlige kvalifikasjoner

Dette er nytt og har ikke vært endel av kompetansekravene tidligere og var heller ikke foreslått av utvalget som utredet saken. Utvalget ønsket derimot å fjerne denne muligheten for godkjenning til prestetjeneste (hvor den har vært en vei til godkjenning over en tid)

KUFO er overrasket over at denne tilføyelsen har kommet. Vi mener vi i dag har flere stillingskategorier som ivaretar ansatte uten kateketkompetanse. Dette gjør at det ikke er nødvendig med en slik «særskilt» vei til godkjenning.Vi er også spørrende til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for en slik vurdering.

De som eventuelt skal godkjennes ved denne ordning må godkjennes av «Evalueringsnemda» Denne består av

 • to medlemmer med varamedlem fra de utdanningsinstitusjonene som har
  rett til å tildele cand.theol.-grad, hvor det ene medlemmet representerer den
  praktisk-teologiske utdanningen,
 • ett medlem med varamedlem fra den fagorganisasjon som organiserer flest
  prester i Den norske kirke,
 • to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer

KUFO mener at sammensetningen av nemda heller ikke er egnet for å avgjøre «særskilt kompetanse» for godkjenning av kateket. Selv om det i saker som gjelder kateket isteden for medlem fra fagorganisasjonen for prester skal være et medlem fra fagorgansasjonen for kateketer.

KUFO oppfordrer sine medlemmer til å sette fokus på dette og ta opp dette med delegater til kirkemøtet (medlemmer av bispedømmeråd) i sitt bispedømme.

Link til utredningen fra kvalifikasjonskrav utvalget:

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/utredning%20fra%20kvalifikasjonskravutvalget.docx.pdf

Del på:

Verified by MonsterInsights