Kirkelig organisering – hva skjer nå?

Med Kirkerådet i spissen jobber hele Den norske kirke med å etablere en ny kirkelig organisering. KUFO er på ballen og jobber aktivt for å påvirke prosessen.

Arbeidet med kirkelig organisering var oppe på kirkemøtet 2022. Der ble det gjort et prinsippvedtak som sekretariatet i kirkerådet og det valgte kirkeråd, skulle jobbe videre med og utrede videre. På kirkemøtet 2023 var denne saken igjen oppe og da blant annet med daglig ledelse og hvordan dette skulle organiseres.

Primærstandpunktet til KUFO er at vi ønsker en nasjonal arbeidsgiver, med en delegert lokal ledelse. Dette blir det ikke noe av i denne omgang, men kirkemøtet 2023 gikk inn for å videreutvikle dagens arbeidsgiverorganisering. Denne videreutviklingen skal skje gjennom fellestjenester og kulturbygging og det skal utredes videre hvordan behovet for faglig ledelse av alle arbeidstakergrupper i Den norske kirke kan ivareta. Samtidig skal det utredes hvordan samledelse kan utøves og kirkefaglig ledelse kan sidestilles med administrativ ledelse.

Det ble altså ikke gjort noen endring i arbeidsgiveransvaret hverken for fellesrådsansatte eller for prestene, men det legges opp til mer samlet ledelse rundt de kirkefaglige stillingene, og der er undervisningstjenesten en del av det. Det jobbes nå videre med hvordan dette kan se ut, og noen steder i landet prøves det nå ut ulike løsninger for en sidestilt ledelse slik kirkemøtet ønsker. Vi er spent på å følge dette arbeidet videre.

Hvis du lurer på mer om kirkelig organisering, kan du lese mer om dette på kirken.no:

Del på:

Verified by MonsterInsights