Trinn 3 i gjennåpningsplanen – smittevernveilederen pr 22.06.21

Trinn 3 i gjenåpningsplanen – smittevernveilederen oppdatert – Nyhetsbrev 22.06.21 22.6.2021 12:01:52 | Den norske kirke Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo, KA Smittevernveilederen er oppdatert til trinn 3 i gjenåpningsplanen Søndag 20. juni innførte regjeringen nye […]

Trinn 3 i gjenåpningsplanen – smittevernveilederen oppdatert – Nyhetsbrev 22.06.21 22.6.2021 12:01:52 | Den norske kirke Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo, KA Smittevernveilederen er oppdatert til trinn 3 i gjenåpningsplanen Søndag 20. juni innførte regjeringen nye lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert med endringene. Merk at flere kommuner har et forhøyet smittenivå og er omfattet strengere regler eller tiltaksnivå A, B eller C. Følg med på kommunens hjemmesider, og sørg for god kontakt med lokale smittevernmyndigheter. Last ned oppdatert smittevernveileder her, gjeldende fra 22.06.21. De viktigste endringene: Flere deltakere på arrangementer
Nå er det tillatt med inntil 400 personer fordelt på to kohorter à 200 personer uten faste tilviste plasser innendørs. Med faste tilviste plasser er grensen 1000 personer fordelt på to grupper á 500. Det er også lov med flere deltakere på utendørsarrangementer. Avstandsregelen gjelder fortsatt, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat. Regjeringen har innført en ordning med koronasertifikat for store arrangementer og festivaler:
Store arrangementer og festivaler kan benytte koronasertifikat for å øke antallsbegrensningene ytterligere. Kirkens ledelse mener dette ikke er en aktuell problemstilling for kirken. Dersom enkelte virksomheter unntaksvis vil vurdere bruk av koronasertifikat, må de selv sette seg inn i de omfattende kravene til system for testing og verifisering av koronasertifikat fra Helsedirektoratet. Avstandsregelen vil uansett gjelde. Flere deltakere og større grupper på leir:
Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 300 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 40 deltakere. Åpnes for økt tilstedeværelse på jobb:
Flere kan vende tilbake til kontoret. Helsemyndighetene anbefaler nå kun delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Det kan være lokale variasjoner ut i fra smittetrykk. Det skal fortsatt være mulig å holde 1 meters avstand for alle, men personer som er beskyttet trenger ikke holde avstand til andre på arbeidsplassen med unntak av ubeskyttede i risikogrupper. Enkelte lettelser i anbefaling om avstand på fritidsaktiviteter:
I forbindelse med fritidsaktiviteter, er det nå unntak fra anbefalingen om å holde avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Det gjelder også voksne. Merk at dette ikke gjelder arrangementer, der det fortsatt stilles krav til arrangør om å sikre avstand mellom deltakere som ikke bor sammen. I endringsloggen på siste side av smittevernveilederen finnes en fullstendig oversikt over alle endringer i denne versjonen. Videre gjenåpning av samfunnet Det er ikke kjent når neste trinn i gjenåpningsplanen blir innført. Med lettelsene i smitteverntiltakene som er kommet så langt, er vi godt på vei mot en normal hverdag. Det er likevel fortsatt viktig å legge vekt på gode rutiner som ivaretar de generelle smittevernanbefalingene, og kravene som stilles til arrangementer. Med vennlig hilsen, Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag
Kontakter     Spørsmål om smittevernveilederen kan rettes til:

Emil Engeset: ee457@kirken.no / 479 06 092
Katrine Lind-Solstad: kl578@kirken.no / 907 95 225
Eldbjørg Leinebø Ekre: eldbjorg.ekre@ka.no / 416 10 918
Lenker     Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke
Om Den norske kirke     Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00
https://kirken.no 69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd. Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken. Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet. https://kirken.no/visjon  

Del på: