Streik for kirkens fremtid

Meklingen mellom organisasjonene og KA førte dessverre ikke frem, og resultatet ble streik.

Streik for kirkens framtid

– Det er ikke hyggelig å måtte meddele at meklingen endte i streik. Rekruttering til kirkelige stillinger er en avgjørende sak for oss og derfor streiker vi for kirkens fremtid. Vi har ikke gått ut over rammene gitt av forhandlingene i frontfagene (1,7 %), men har holdt kravene innenfor. Grunnlaget for kravet vårt er at utdanning skal lønne seg og at kirkelige stillinger skal være attraktive. I tillegg er det viktig å støtte kravet om å opprettholde dagens lønnsnivå for prestene. Sammen med de andre forbundene er vi skuffet over at meklingen ikke førte til enighet, sier Harald Skarsaune, generalsekretær i Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO). Mekling for tariffområde KA ble gjennomført 10. og 11. desember.

Forhandlingsutvalget til KUFO har bestått av generalsekretær Harald Skarsaune og tillitsvalgt i Bergen kirkelige fellesråd Sven-Ove Rostrup.

KUFO ser at i den alvorlige situasjonen kirken er, med tanke på rekruttering, så er lønnsoppgjøret et av de viktigste virkemidlene som finnes. I mangelen på kateketer, menighetspedagoger, prester, diakoner og kirkemusikere over hele landet, er det derfor helt essensielt at partene bruker den muligheten som lønnsoppgjøret der. Lønn er tariffpartenes ansvarsområde i en helhetlig tilnærming for å sikre rekruttering. Og selv om årets oppgjør er spesielt begrenset økonomisk, har KUFO og de andre organisasjonene holdt kravet innenfor rammen til frontfaget på 1,7 %.

– Når vi strekker oss langt er det ekstra skuffende at KA, som representant for arbeidsgiverne, likevel velger å føre kirken ut i streik, sier Skarsaune.

KUFO vil ta ut medlemmer i streikens andre fase, og det vil ramme menigheter i Oslo bispedømme, nærmere bestemt Asker og Bærum. Da vil det også bli gjort et sentralt uttak, hvor enkeltmedlemmer i andre deler av landet blir tatt ut. Dette gjøres for å klargjøre organisasjonen for streik.

Kirken trenger gode medarbeidere

Stillingene til våre medlemmer er jobber som krever relativ høy utdanning. Utgangspunktet til KUFO er at kirken må matche lønnsnivået til sammenliknbare jobber i det offentlige. Utviklingen er dessverre at gapet til stillinger med tilsvarende krav til utdanning og med samme type ansvar, stadig blir større. Konsekvensen blir at våre gode medarbeidere ikke lenger ønsker å jobbe i kirken, og at det blir veldig vanskelig å rekruttere nye personer.

Dårlig rekruttering, god økonomi

– I en tid med store samfunnsøkonomiske utfordringer er det enda viktigere for oss å presisere at våre krav ligger innenfor det den forventede rammen, satt av forhandlingene med frontfagene. Kravet om å videreføre dagens lønnsnivå for prestene betyr sågar at de ikke får økt lønn i det hele tatt, men at man ofrer mulighet for lønnsøkning for å sikre videreføring av dagens nivå. Og på toppen av det hele har dårlig rekruttering den effekten at kirken ikke klarer å bruke opp pengene som er budsjettert til lønn. Kirken har altså en reell innsparing, blant annet på grunn av at stillinger blir stående ledig i lengre perioder. Pengene er der, men rekrutteringen er for dårlig. Når da lønn er et av de viktigste virkemidlene for å øke rekrutteringen, blir det helt feil å ikke ta tak i dette i forhandlingene, avslutter Harald Skarsaune.

Les mer om følgende emner:

Del på: