Permittering lite aktuelt i Den norske kirke

Vi formidler her et rundskriv fra KA. Her tas blant annet opp forhold omkring permittering i Den Norske kirke og fellesrådene. Dersom dett er en aktuell sak hos dere. Sørg for at arbeidsgiver er kjent med KA’s veiledning.

Illustrasjonsfoto: KA

KA oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere for å finne alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permittering vurderes.

Som følge av utbruddet av Covid-19 er en rekke planlagte aktiviteter hos mange av KAs medlemmer avlyst. Behovet for kirkenes tilstedeværelse og tjenestetilbud er samtidig særlig stort i den situasjon befolkningen nå opplever. Den enkelte virksomhet utfordres dermed til å gjennomtenke nye måter å ivareta sitt kirkelige og samfunnsmessige oppdrag på.

KA oppfordrer til tett dialog mellom arbeidsgiver og egne ansatte om hvordan dette best kan håndteres. Det registreres allerede mye kreativitet blant kirkelig personell med sikte på å etablere nye kontaktflater, samværsformer og kirkelige seremonier for kirkens medlemmer. Det er viktig at arbeidsgiver deltar aktivt i dette arbeidet og legger til rette for nye løsninger. I tillegg har arbeidsgiver ansvar for å finne andre arbeidsoppgaver som ansatte kan utføre, slik som planleggingsarbeid, vedlikehold, kompetanseheving eller andre oppgaver. Først dersom begge disse muligheter er uttømt, bør spørsmålet om permittering vurderes.

For de av KAs medlemmer som har stillinger som er finansiert over offentlige midler, antas midlertidig redusert aktivitetsnivå å ikke medføre inntektstap. KA har bedt om nærmere og snarlig avklaring av dette både fra Kirkerådet (tilskuddet til trosopplæring og diakoni mv) og Barne- og familiedepartementet. Dette ble delvis bekreftet 24.03.2020. 

For de av våre medlemmer som ikke finner andre løsninger, er regelverket som knytter seg til permittering som følger:

Hva er permittering?

Permittering – ikke å forveksle med permisjon – er en midlertidig ordning der arbeidstaker er fritatt fra arbeidet og arbeidsgiver er fritatt fra å betale lønn, men selve arbeidsforholdet består. Bestemmelser om permittering følger av Hovedavtalen og av lov om lønnsplikt under permittering.

Vilkår for permittering

Permittering er regulert i Hovedavtalen § 13. Etter Hovedavtalen § 13-1 b) er det adgang til å permittere når det inntreffer ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Arbeidsgiver må i første omgang vurdere om det er andre arbeidsoppgaver de ansatte kan settes til slik at permittering kan unngås. KA oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere for å finne alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permittering vurderes. Dette gjelder spesielt virksomheter som er finansiert av offentlige bevillinger og hvor redusert aktivitet gir lite eller intet inntektstap – som vil inkludere de fleste ansatte i kirkelig fellesråd og rettssubjektet Den norske kirke.

Det bør i de fleste tilfeller ikke være aktuelt å permittere ansatte i Den norske kirke i den aktuelle situasjon. Dette kan være annerledes for spesielle typer stillinger/prosjekter, og dessuten for KAs organisasjonsmedlemmer, som har varierende inntektskilder.

Særlig om barnehager

En rekke fellesråd og menighetsråd driver menighetsbarnehager. Barnehager finansieres av tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling. Det ble 17. mars avklart at staten kompenserer bortfall av foreldrebetaling og at kommunenes tilskudd opprettholdes. Hvis noen barnehager likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet. KA anser med det at det ikke skal være noe grunnlag for å permittere barnehagetilsatte – tvert imot; Barnehagene har også en viktig rolle i den pågående situasjonen med pandemi, ettersom det skal opprettholdes et tilbud til barn av samfunnsmessig kritisk personell slik at disse får gått på jobb, samt til barn med særlige omsorgsbehov. KA oppfordrer barnehagene til å være bevisst sitt ansvar i den pågående samfunnsdugnaden.

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Drøfting med tillitsvalgte

Hovedavtalen krever at spørsmålet om permittering drøftes med tillitsvalgte. Bakgrunnen for redusert drift, alternative arbeidsoppgaver, omdisponering av arbeide eller andre tiltak for å unngå permittering skal drøftes.

Videre må omfanget av permitteringen drøftes. Hvilke ansatte/ stillinger er aktuelle for permittering og for hvilken stillingsprosent. Utforming av permitteringsvarsel og informasjonsrutiner for ansatte som er permittert bør også drøftes med de tillitsvalgte.

Det skal settes opp undertegnet protokoll fra drøftingene, se Hovedavtalen § 13-2 d). I protokollen må bakgrunnen for permitteringen fremgå, samt hva arbeidsgiver har gjort av tiltak for å unngå permittering.

Under permittering må arbeidsgiver påse at tillitsvalgte holdes orientert om endringer som skjer og at det gjennomføres drøftinger i saker som har betydning for de ansatte.

Permittering av flere enn 10 ansatte

Planlagt permitteringer av flere enn 10 ansatte skal meldes NAV på linje med masseoppsigelser. Skjema for dette finnes på NAVs hjemmeside.

Permitteringsvarsel

Permittering skal skriftlig varsles den enkelte ansatte. Etter Hovedavtalen i KA er varslingsfristen ved permittering minst 14 dager. Det er i media og andre steder omtalt en alternativ frist på to dager når grunnen er koronaviruset. KA presiserer at dette en bestemmelse som ligger i Hovedavtalen mellom NHO og LO, og som ikke har relevans for fristen på KA-området. 

KA har utarbeidet en mal for permitteringsvarsel som kan brukes. I de forutgående drøftingene med tillitsvalgte kan man bli enige om hvordan den enkelte ansatte skal varsles, f.eks. at det kan skje via e-post. Blir man ikke enige, må det gis skriftlig varsel per post. Se mal for permitteringsvarsel som relatert dokument på denne siden.

Lønnsplikt ved permittering

Permittering inntrer når varslingsfristen på minst 14 dager er utløpt. Mens varslingsfristen løper, vil arbeidstaker ha arbeidsplikt som normalt og arbeidsgiver betaler lønn.

Når permittering inntrer, er arbeidstaker fritatt fra arbeidsplikten. Den første perioden av permitteringen kalles lønnspliktperioden. Denne er opprinnelig 15 dager, men er fra 20. mars økt til 20 dager. Arbeidsgiver dekker full lønn de to første dagene, mens staten de resterende 18 dagene, oppad begrenset til 6G (kr 599 148).

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet 20.03.2020

Ansattes rettigheter under permittering

Den ansatte må selv registrere seg på NAVs hjemmesider og søke om dagpenger under permittering.

Arbeidsgiver må bekrefte ansettelsesforholdet og permitteringen på eget skjema (NAV 04-08.04) som ligger på NAVs hjemmeside (elektronisk eller papir).

Den permitterte har med de nye reglene fra 20. mars rett til full lønn dekket av arbeidsgiver de to første dagene, og videre lønn dekket av staten de neste 18 dagene, men da begrenset oppad til 6G (kr 599 148). Etter dette er det foreslått en ordning som sikrer minst 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G (kr 299.574) og 62,4% av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Permitteringsperioden kan være inntil 26 uker etter utløpet av lønnspliktperioden.

Opphør av permittering

Arbeidstaker plikter å møte på jobb når permitteringsperioden er utløpt, uten forutgående varsel.

Ved permittering på ubestemt tid må den ansatte møte på jobb når arbeidsgiver gir beskjed om det. Arbeidsgiver bør imidlertid ta høyde for å varsle 1-2 dager før.

Ansatte som sier opp sin stilling under permittering har en oppsigelsesfrist på 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9).

Dersom arbeidsgiver går til oppsigelse av ansatte som er permittert, regnes permitteringen som opphørt. Arbeidsgiver plikter å betale full lønn i oppsigelsestiden.

KA har publisert følgende artikler med råd knyttet til koronaviruset:

Del i sosiale medier:

Les mer om følgende emner:

Del på: