LOVER for KUFO vedtatt 11.06.15

§ 1 Navn og formål Foreningens navn er Kirkelig Undervisningsforbund.  Kirkelig Undervisningsforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Foreningen skal arbeide for å styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er […]

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Kirkelig Undervisningsforbund.  Kirkelig Undervisningsforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Foreningen skal arbeide for å styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er tjenlig.”

§ 2 Medlemskap

a) Fullt medlem kan de være som innehar kateketstilling, er vigslet kateket eller er ansatt

i kirkelig undervisningsrelatert stilling. Medlemmer i deltidsstillinger kan ikke være medlem av annen fagforening innen de tariffområder foreningen har forhandlingsrett på.

b) Kontingentsatser fastsettes av generalforsamlingen.

    Kontingenten kan kreves som trekk i lønn.

c) De som faller utenfor ovennevnte bestemmelse kan være støttemedlem.

d) Studenter kan inneha studentmedlemskap.

f) Støtte- og studentmedlemmer:

– har begrensede rettigheter m.h.t. støtte fra foreningens fonds, forhandlingsbistand        

  osv.

– har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i foreningens organer.

– kan ikke velges til tillitsverv i foreningen.

g) Medlemmene er tilsluttet foreningen direkte.

h) Sentralstyret kan etter søknad fravike medlemskriteriene.

i)Utmelding av foreningen skjer skriftlig

§ 3 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år, på det tidspunkt landsstyret bestemmer.

Generalforsamlingen velger dirigenter og referenter.

Generalforsamlingen behandler:

a) Sentralstyrets beretning.

b) Rammeprogram for kommende periode.

c) Valg av sentralstyre som består av leder og fire medlemmer. Begge kjønn skal til en hver tid være representert med minst 40% i sentralstyret. Lederen velges ved særskilt valg for 2 år. Sentralstyremedlemmene velges for 4 år, slik at det på hver generalforsamling velges to nye sentralstyremedlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv.

2 varamedlemmer velges for 2 år ved eget valg. Alle valg fortas ved alminnelig flertall.

d) Valg av revisor for 2 år.

e) Valg av protokollkomité på to medlemmer, med personlige varamedlemmer, for 2 år.

    Protokollkomiteen skal følge sentralstyrets og landsstyrets arbeid og avgi uttalelse om  

    regnskap og årsmelding er i overensstemmelse med foreningens lover og general-

    forsamlingens vedtak.

f) Oppnevner valgkomite. Komiteen består av fire medlemmer hvorav to er på valg ved hver generalforsamling. Valgkomiteen skal søke å få god spredning i komiteens sammensetning utfra geografi, stilling og kjønn.

g) Fastsetter kontingentsatser.

h) Innkomne saker.

i) Lovendringsforslag

Generalforsamlingen innkalles skriftlig med en måneds varsel. På generalforsamlingen kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Stemmeberettiget er den som har fullt medlemskap.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sentralstyret i hende senest 3 måneder før generalforsamlingen finner sted.

 § 4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer skriftlig med minst en måneds varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

§ 5 Landsstyret

Foreningens landsstyre består av sentralstyret og stiftslagslederne. Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Landsstyret innkalles minst en gang i året.

Landsstyret:

a) Vedtar budsjett og godkjenner regnskap.

b) Sørger for at foreningen drives i tråd med rammeprogrammet.

c) Behandler saker som sentralstyre fremmer.

c) Fastsetter tid og sted for generalforsamling.

Ekstraordinært landsstyre innkalles når flertallet i landsstyret ønsker det.

§ 6 Sentralstyret

Foreningen ledes av et sentralstyre på 5 medlemmer. Sentralstyret innkalles når lederen eller tre av styremedlemmene ønsker det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.

Sentralstyres oppgaver:

a) Realisere vedtatt rammeprogram

b) Sørger for betryggende regnskapsførsel.

c) Har arbeidsgiveransvar for ansatte.

Avtroppende sentralstyre blir sittende til nytt styre trer i funksjon, senest tre måneder etter

generalforsamlingen. Dersom leder trer ut av styret i valgperioden, konstituerer styret seg på nytt frem til første landsstyremøte. Ny leder for resterende tid av valgperioden velges av landsstyret. 

§ 7 Stiftslag og stiftslagsstyre

Stiftslaget består av foreningens medlemmer innen et bispedømme. Stiftslaget ledes fortrinnsvis av et stiftslagsstyre på minst 3 personer. Stiftslagsstyret konstituerer seg selv. Stiftslagsstyret:

  1. Har ansvar for at det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til avtaleverket.
  2. Leder foreningens virksomhet innen stiftet.
  3. Er ansvarlig for egen økonomi
  4. Skal drive stiftslaget i henhold til foreningens lover

§ 8 Endring av lovene

Forslag til endring av disse lover må være sendt sentralstyret minst tre måneder før ordinær generalforsamling. Endring av lovene krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Del på: