KUFO-logo til nyhetssak

KUFO og koronasituasjonen

I en tid som den vi er inne i nå er det gledelig og spennende å se alt dere gjør lokalt. KUFO er stolte av dere og måten der håndterer en stor endring i rammene for vårt arbeide. Vi legger nå ut noe generell informasjon som kanskje er nyttig for noen av dere og som svarer på usikkerhet og frykt knyttet til arbeidsforholdet.

Situasjonen i verden er totalt endret og for mange har livet endret seg totalt. Også i kirken opplever vi store endringer ved arrangementer, gudstjenester, konfirmasjoner og lignende. For de fleste har dette ført til usikkerhet omkring arbeidssituasjonen. Arbeidsplaner, arbeidsoppgaver blir sterkt preget av dette. KUFO ønsker å forsøke å gi svar på noen av de spørsmål som flere av våre medlemmer har. Noen forhold er regulert av smitteverntiltak, lover og avtaler, andre forhold er lokale avgjørelser.

Ført og fremst er det viktig å si at situasjonen appellerer til en dugnad der vi alle må stille opp og være fleksible. De sentrale parter har kommet med en uttalelse der vi står sammen om og sammen uttrykker enighet om at virksomheten skal følge de avtaler og lover som gjelder. https://www.kufo.org/koronapandemien-og-arbeidet-i-kirkelige-organer-og-virksomheter-tilknyttet-ka/. Samtidig oppfordrer vi til dialog og fleksibilitet der dette er nødvendig for å løse de oppgaver vi står ovenfor. Dette utfordrer ledere, tillitsvalgte og ansatte. Vi er i en spesiell situasjon, men ingen unntakstilstand som setter etablerte og avtalte ordninger til side.

Vi opplever at informasjonsbehovet er stort! Samtidig som informasjonen følger andre og nye linjer. Dette kan føre til en kamp om forståelsen og hva som formidles. Vår kompliserte kirkestruktur gjør det vanskelig å forstå og vite hvem som kan uttale seg på vegne av kirken. Vi har opplevd noen situasjoner som har utfordret flere av oss.

Kirkerådet og bispemøtets uttalelse om å utsette konfirmasjoner har utvilsomt viktig og riktig. Men måten det skjedde på har ført til mange frustrasjoner. KUFO har skrevet brev til kirkerådet og bispemøtet hvor vi tar opp de reaksjoner som har kommet. Pressemeldingen ble formidlet og sendte uheldige signaler om at dette var vedtatt. Dette er et viktig budskap. Men ut i samfunnet leses dette som et vedtak som allerede er fattet. Budskapet kom til mange gjennom media før det var formidlet internt i kirken. Det er også uklart med hvilken rett disse har til å gjøre et slikt vedtak på vegne av menighetene. Formelt er det de lokale menighetene som vedtar gudstjenesteplanen og planen for konfirmasjonstiden. Biskopen godkjenner disse og kan be om at de blir endret, men det er viktig å holde fast på hvem som vedtar. Slike avklaringer er særlig viktige i en tid der mange ting er i spill. Tilsvarende kan vi se hvordan Storting og Regjering har vedtatt lover (koronalov) som gjør det mulig å ta raske beslutninger. En slik mulighet har vi ikke i kirken som består av flere hundre arbeidsgivere og beslutningsorgan med eget ansvar og myndighet. Når dette er sagt støtter KUFO fullt ut at konfirmasjoner utsettes. Og mener dette er det er det eneste riktige. Spørsmålet er kun hvordan dette formidles, hvordan det mottas i samfunnet og hvem som beslutter.

En tilsvarende situasjon har oppstått ved at Kirkerådet og Bispemøtet innkalte til det de kalte «allmøte» Dette var et møte på nett der kirkerådets direktør og fungerende preses ønsket å kommunisere med sine ansatte. Dette gjelder da presteskapet og byråkrater ved bispekontor, kirkeråd, døvekirken og noen flere som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Mye av innholdet var relevant for denne målgruppen. Men deler av møtet handlet om forhold som gjelder trossamfunnet Den norske kirke. Her har Kirkerådet og Bispemøtet to ulike roller å ta hensyn til. De er på den ene side den største arbeidsgiveren innen Den norske kirke. Samtidig er de den øverste ledelse i trossamfunnet Den norske kirke. KUFO er kritisk til at disse to rollene tidvis blandes sammen. Etter møtet følger informasjonen ulike kanaler og oppfattes av mange som gjeldende for alle virksomheter. Mange opplever at ansatte i rettssubjektets (prester) formidler innholdet som ble formidlet på en måte som dirigerer den lokale kirke, uten at det lokale ledd er informert om budskapet. En slik situasjon blir lett en situasjon der «kunnskap gir makt». De gode intensjoner kan lett gi utilsiktede effekter. KUFO mener at et slikt «allmøte» burde vært delt inn i to. En del der de uttaler seg som arbeidsgiver og en del der Trossamfunnets ledelse uttaler seg. Det ville derfor være viktig at invitasjon om møtet ble sendt til alle ansatte i kirken uansett arbeidsgiver og at lokale ledere (kirkeverger) ble tydelig informert slik at disse kunne følge opp og gi sine ansatte en tilsvarende informasjon som ansatte i rettssubjektet mottok. En kan også drøfte hvilken rolle KA skal ha i dette. KA er ikke arbeidsgiver, men en arbeidsgiverorganisasjon for både rettssubjektet og fellesrådene. Det er derfor ikke slik at KA representerer fellesrådene, mens Kirkerådet representerer rettssubjektet. For oss som er tilsatt i fellesrådene er en tilsvarende ledelse som den som kirkerådet utfører ovenfor sine ansatte, Kirkeverge og fellesråd og ikke KA. Vi håper at alle fellesråd tar denne oppgaven på alvor og gir god informasjon til sine ansatte.

LOKALE UTFORDRINGER

Arbeidsplaner

Det oppstår mange ulike situasjoner som bekymrer ansatte. I første fase har mange hatt utfordringer knyttet til arbeidsplaner som måtte endres. Dette gjelder også i tilfeller der arbeidsgiver ikke har gitt sine arbeidstakere arbeidsplaner. Alle har krav på arbeidsplaner. Dersom disse ikke er på plass er det ikke slik at dette skal belastes arbeidstaker.

  • Ansatte har krav på en arbeidsplan som skal være kjent senest 14 dager før den trer i kraft.
    • Arbeidsmiljøloven § 10-3.Arbeidsplan

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

  • Når ny arbeidsplan skal legges (med 14 dagers frist) kan en sette opp en arbeidsplan som er tilpasset en ny situasjon. Det er viktig å skille mellom aktivitetsplan og arbeidsplan. Det er arbeidsplanen som gir rettigheter. For aktiviteter som er planlagt uten at det enda er en godkjent arbeidsplan for dette må en derfor gå i dialog med arbeidsgiver for å avklare hvilke konsekvenser dette har. Tillitsvalgte bør kartlegge hvilke konsekvenser endrede planer på lang sikt vil ha på sine medlemmers planer for disponering av allerede planlagt fritid. Dette kan for eksempel gjelde planlagt fri knyttet til leire som blir avlyst. Der en for eksempel har planlagt privat aktivitet i uken etter, men som nå må endres. Det er viktig at slike forhold tas opp så tidlig som mulig. Det er vanskelig å benytte avtaleverket for dette dersom det ikke er utarbeidet arbeidsplaner for denne perioden, men det er mulig å lokalt bli enig om gode ordninger som ivaretar arbeidstakere. Og som minsker ulempene for den enkelte.

Permittering

  • KA har sendt ut et rundskriv til sine medlemmer der de sier at «Det er lite aktuelt med permitteringer i Den norske kirke» Den norske kirkes økonomi er ikke direkte påvirket av krisen på kort sikt. Kirkens budsjetter for 2020 vil være som før. Det er heller ingen signaler om at tilskuddsmidler til reformarbeidet innen trosopplæring skal bortfalle. Dette gjør at permitteringer ikke er aktuelt utfra økonomi. At arbeidssituasjonen gjør at det er mangel på oppgaver bør ikke være grunn god nok til å permittere. Det vil i en slik situasjon være naturlig at ansatte er mer fleksible i forhold til å ta på seg oppgaver som normalt ikke tilhører stillingene. KUFO oppfordrer sine medlemmer til å være kreativ og drive god planlegging av kommende aktiviteter. Det vil også være klokt å benytte anledningen til faglig oppdatering. Dette er også en arbeidsoppgave som er spesifikt uttrykt i tjenesteordning fir kateketer. Men som også er meget aktuelt for andre som ikke omfattes av tjenesteordningen,  https://www.kufo.org/permittering-lite-aktuelt-i-den-norske-kirke/

Dialog, samhandling, kreativitet, tilstedeværelse, fleksibilitet!

  • Det er stikkord som vil og bør prege det som skjer i virksomhetene framover. Dette er ikke en tid for kamp, hverken fra arbeidstaker eller arbeidsgivers side. Nå må vi stå sammen, finne løsninger og gjøre det vi kan for å være kirke og menighet som kan bety noe for menighet og lokalsamfunn!
  • Samtidig skal ingen utnyttes eller noen lover eller regler settes til side. Dette er et av de verktøy som kan gjøre oss i stand til å komme styrket gjennom denne situasjonen.
  • KUFO er fortsatt tilstede. Vi kan ikke løse alle utfordringer nå. Men dersom noen har spørsmål så ta kontakt på mail. Evt mobil.

For KUFO

Harald Skarsaune

Generalsekretær

harald@kufo.org

95249934

Les mer om følgende emner:

Del på: