20

sep

Digitalt

16:00

Digitalt GF i KUFO

GF i 2021 holdes digitalt. Det sendes om kort tid ut påmelding til dette.

For å sjekke stemmerett og skape et så godt GF som mulig må alle som ønsker å delta melde seg på. Vi sjekker om du har stemmerett i henhold til KUFO’s lover og link til avstemming sendes ut i løpet av selve GF.

Kufo holder sin Generalforsamling digitalt i 2021.

GF vil bli gjennomført 20.09.21 klokken 12:00 – 16:00

For å kunne ha oversikt over talerett, stemmerett vil vi kreve påmelding til GF. Du mottar innkalling og saker til GF i august så dette er ikke innkalling, men kun en påmelding til GF. 

Hvem har stemmerett?

– I henhold til lovene har medlemmer som betaler kontingent som trekk av lønn (via arbeidsgiver) stemmerett.

– støttemedlemmer, pensjonister og studenter har talerett på Generalforsamlingen, men ikke stemmerett.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles(utdrag av lover for KUFO):

A ) Sentralstyrets beretning.

B ) Rammeprogram for kommende periode. C ) Valg av sentralstyre som består av leder fire medlemmer. Begge kjønn skal til en hver tid være representert med minst 40% i sentralstyret.

– Lederen velges ved særskilt valg for 2 år.

– Sentralstyremedlemmene velges for 4 år, slik at det på hver generalforsamling velges to nye sentralstyremedlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv.

– 2 varamedlemmer velges for 2 år ved eget valg. Alle valg fortas ved alminnelig flertall.

D ) Valg av revisor for 2 år.

E ) Valg av protokollkomité på to medlemmer, med personlige varamedlemmer, for 2 år. Protokollkomiteen skal følge sentralstyrets og landsstyrets arbeid og avgi uttalelse om regnskap og årsmelding er i overensstemmelse med foreningens lover og general- forsamlingens vedtak.

F ) Oppnevner valgkomite. Komiteen består av fire medlemmer hvorav to er på valg ved hver generalforsamling. Valgkomiteen skal søke å få god spredning i komiteens sammensetning utfra geografi, stilling og kjønn.

G ) Fastsetter kontingentsatser.

H ) Innkomne saker.

I ) Lovendringsforslag

Vi ber om at dere fyller ut informasjon kontaktinformasjonen slik at vi samtidig kan få oppdatert vårt medlemsregister.

Dersom du ønsker å se hva som er registrert av kontakt info på deg kan du følge linken nedenfor. skriv inn e-post adresse (må være den som er registrert på deg i medlemsregisteret)  Oppgi deretter det samme mobilnummer som vi har registrert på deg. Lag et passord og du vil få tilsendt kode for pålogging. 

http://comhotel02.compendia.no/standardmedlem/KUFO/endring.nsf/Logginn.xsp

Sentralstyret forbereder GF og forslag til saker skal være mottatt av styret senest tre måneder før GF. Dette er kunngjort via Landsstyret og i mail til stiftslagene.

Innkalling skal sendes ut senest en måned før GF og vil legges ut på vår hjemmeside www.kufo.org i august. Sakspapirer vil også legges ut på hjemmesiden www.kufo.org 

Del på: